top of page

WHEREAS, the historical narrative of the Roma people is replete with instances of marginalization, underrepresentation, and overlooked contributions within the global community, necessitating a concerted response to amplify their voices and safeguard their rights;

 

WHEREAS, recognizing the urgent need for a cohesive and representative body that embodies the collective aspirations and needs of the Roma people, the formation of the Global Romani Coalition (hereinafter referred to as "the Coalition") is proposed as a unifying entity to advocate for and advance the interests of the Roma on an international scale;

 

WHEREAS, the Coalition seeks to establish a new paradigm in Roma advocacy, focused on elevating the Roma's role in global dialogues, influencing policies that directly affect their communities, and promoting a narrative that accurately reflects their rich cultural heritage and contributions;

 

WHEREAS, the World Roma Federation (WRF), with its established presence and consultative status at the United Nations, and the Democratic Transition team, both acknowledge the significance of aligning the Coalition with the principles of the 1971 World Roma Congress, uniting us for a global political front based on democratic principles;

 

WHEREAS, the Coalition, the WRF, and the Democratic Transition team jointly recognize the importance of working in tandem to effectively address the challenges faced by the Roma community, leveraging their combined experience and networks to enhance the Coalition’s impact and reach;

 

WHEREAS, this Memorandum of Understanding serves as a foundational document, outlining the shared vision, goals, and principles that will guide the Coalition’s activities, governance, and collaborative efforts with the WRF, the Democratic Transition team, and other stakeholders;

 

NOW, THEREFORE, we, the undersigned parties, in a spirit of unity and shared resolve, hereby declare our collective commitment to propel the Global Romani Coalition forward, honoring our rich heritage and embracing our future with determination and purpose. We stand together in this pivotal moment, affirming our dedication to the principles established by the 1971 World Roma Congress and our unwavering resolve to champion the rights, aspirations, and dignity of the Roma people across the globe.

 

We acknowledge that this journey requires not only a deep understanding of our past struggles but also a forward-looking vision that embraces innovation, collaboration, and inclusivity. United in our mission, we pledge to work tirelessly to ensure that the voices of the Roma are not just heard but are influential in shaping policies and decisions that affect our communities.

 

This Memorandum of Understanding marks more than a formal agreement; it symbolizes a renewed commitment to a global political front grounded in democratic principles, a front that transcends geographical boundaries and unites us in our common goal of empowerment and representation.

 

In signing this declaration, we affirm our collective will to advance the Global Romani Coalition, harnessing the strength of our unity, the wisdom of our experiences, and the power of our collective voice. Together, we embark on this journey, committed to building a future where the Roma community stands with dignity, equality, and respect in the global arena.

 

Definitions

 

"Coalition": The Global Romani Coalition, a collective body advocating for the Roma community worldwide.

"WRF": The World Roma Federation.

"International Organization": An entity formed by treaties or formal agreements between states, recognized under international law, with broad, transnational goals.

"NGO": A non-governmental organization operating independently of government control, typically addressing specific local or regional issues.


 

Agreement of Members

 

Members of the Coalition commit to uphold the principles, objectives, and mission of the MoU and the Coalition; collaborate with the WRF and other stakeholders for Roma rights and representation; actively participate in the Coalition's activities, decision-making processes, and advocacy; and adhere to standards of transparency, accountability, and democratic governance in Coalition activities.

 

Scope of Collaboration

 

  • Joint Advocacy and Policy Development

  • Resource Sharing and Capacity Building

  • Cultural Preservation and Promotion

  • Coordinated Response to Crises

  • Regular Meetings and Conferences

  • Inclusivity and Diversity

  • Commitment to Collaboration

 

Each participating organization commits to actively engage in the coalition's activities, share relevant information, and support the coalition's objectives.

 

Role and Mandate of the World Roma Federation (WRF)

 

The role and mandate of the World Roma Federation (WRF) is to represent the Global Romani Coalition in international forums. We recognize and support the WRF's responsibility in negotiating and advocating for the Coalition's mission and objectives at the international level. This agreement signifies our united commitment to collaborate, communicate effectively, and work towards establishing the Coalition as a recognized international organization.

 

Conclusion

 

This Memorandum of Understanding marks more than a formal agreement; it symbolizes a renewed commitment to a global political front grounded in democratic principles. We embark on this journey, committed to building a future where the Roma community stands with dignity, equality, and respect in the global arena.

We, the undersigned parties, hereby join together to form the Global Romani Coalition, affirming our collective commitment and dedication to the principles and objectives outlined in this Memorandum of Understanding. Through our signatures, we pledge to actively participate and collaborate in furthering the mission of the Coalition, championing the rights and aspirations of the Roma people across the globe.

PA KAVER SIBA

EX-YUGO

UZIMAJUĆI U OBZIR, istorijski narativ romskog naroda prepun je slučajeva marginalizacije, podzastupljenosti i zanemarenih doprinosa unutar globalne zajednice, što zahtijeva usklađen odgovor kako bi se pojačao njihov glas i zaštitila njihova prava; UZIMAJUĆI U OBZIR, prepoznajući hitnu potrebu za kohezivnim i predstavničkim tijelom koje utjelovljuje kolektivne težnje i potrebe Roma, predlaže se formiranje Globalne romske koalicije (u daljem tekstu „Koalicija“) kao ujedinjujućeg entiteta koji će se zalagati za i unaprediti interese Roma na međunarodnom nivou; UZIMAJUĆI U OBZIR, Koalicija nastoji da uspostavi novu paradigmu u zagovaranju Roma, fokusiranu na podizanje uloge Roma u globalnim dijalozima, uticaj na politike koje direktno utiču na njihove zajednice i promociju narativa koji tačno odražava njihovo bogato kulturno nasleđe i doprinose; UZIMAJUĆI U OBZIR, Svjetska federacija Roma (WRF), sa svojim uspostavljenim prisustvom i konsultativnim statusom pri Ujedinjenim nacijama, i tim za demokratsku tranziciju, oboje priznaju značaj usklađivanja Koalicije s principima Svjetskog kongresa Roma 1971., ujedinjujući nas za globalni politički front zasnovan na demokratskim principima; UZIMAJUĆI U OBZIR, Koalicija, WRF i tim za demokratsku tranziciju zajedno prepoznaju važnost zajedničkog rada na efikasnom rješavanju izazova s ​​kojima se suočava romska zajednica, koristeći svoje zajedničko iskustvo i mreže kako bi poboljšali utjecaj i doseg Koalicije; UZIMAJUĆI U OBZIR, ovaj Memorandum o razumijevanju služi kao temeljni dokument, koji ističe zajedničku viziju, ciljeve i principe koji će voditi aktivnosti Koalicije, upravljanje i napore u saradnji sa WRF-om, timom za demokratsku tranziciju i drugim dionicima; SADA, DAKLE, mi, dolje potpisane stranke, u duhu jedinstva i zajedničke odlučnosti, ovim izjavljujemo našu zajedničku predanost pokretanju Globalne romske koalicije naprijed, poštujući naše bogato nasljeđe i prihvaćajući našu budućnost s odlučnošću i svrhom. Stojimo zajedno u ovom ključnom trenutku, potvrđujući našu posvećenost principima uspostavljenim na Svjetskom kongresu Roma 1971. i našu nepokolebljivu odlučnost da zagovaramo prava, težnje i dostojanstvo Roma širom svijeta. Potvrđujemo da ovo putovanje zahtijeva ne samo duboko razumijevanje naših prošlih borbi, već i viziju okrenutu budućnosti koja uključuje inovacije, saradnju i inkluzivnost. Ujedinjeni u našoj misiji, obavezujemo se da ćemo neumorno raditi na tome da se glasovi Roma ne samo čuju, već i da budu uticajni u oblikovanju politika i odluka koje utiču na naše zajednice. Ovaj Memorandum o razumijevanju označava više od formalnog sporazuma; simbolizira obnovljenu posvećenost globalnom političkom frontu utemeljenom na demokratskim principima, frontu koji nadilazi geografske granice i ujedinjuje nas u našem zajedničkom cilju osnaživanja i predstavljanja. Potpisivanjem ove deklaracije, potvrđujemo našu zajedničku volju za unapređenjem Globalne romske koalicije, koristeći snagu našeg jedinstva, mudrost naših iskustava i snagu našeg kolektivnog glasa. Zajedno krećemo na ovo putovanje, posvećeni izgradnji budućnosti u kojoj romska zajednica stoji sa dostojanstvom, jednakošću i poštovanjem u globalnoj areni. Definicije „Koalicija“: Globalna romska koalicija, kolektivno tijelo koje se zalaže za romsku zajednicu širom svijeta. "WRF": Svjetska federacija Roma, međunarodno priznata kroz kraljevski dekret. "Međunarodna organizacija": Entitet formiran ugovorima ili formalnim sporazumima između država, priznatim prema međunarodnom pravu, sa širokim, transnacionalnim ciljevima. "NVO": Nevladina organizacija koja djeluje nezavisno od vladine kontrole, obično se bavi specifičnim lokalnim ili regionalnim pitanjima. Dogovor članova Članovi Koalicije se obavezuju da će podržavati principe, ciljeve i misiju Memoranduma o razumijevanju i Koalicije; sarađivati ​​sa WRF-om i drugim zainteresovanim stranama za prava i zastupanje Roma; aktivno učestvuje u aktivnostima Koalicije, procesima donošenja odluka i zagovaranju; i pridržavati se standarda transparentnosti, odgovornosti i demokratskog upravljanja u aktivnostima Koalicije. Obim saradnje Zajedničko zagovaranje i razvoj politike Dijeljenje resursa i izgradnja kapaciteta Očuvanje i promocija kulture Koordinirani odgovor na krize Redovni sastanci i konferencije Inkluzivnost i raznolikost Posvećenost saradnji Svaka organizacija koja učestvuje se obavezuje da će se aktivno uključiti u aktivnosti koalicije, dijeliti relevantne informacije i podržavati ciljeve koalicije. Uloga i mandat Svjetske federacije Roma (WRF) The uloga i mandat Svjetske federacije Roma (WRF) je dapredstavljaju Globalnu romsku koaliciju na međunarodnim forumima. Prepoznajemo i podržavamo odgovornost WRF-a u pregovorima i zalaganju za misiju i ciljeve Koalicije na međunarodnom nivou. Ovaj sporazum označava našu ujedinjenu posvećenost saradnji, efikasnoj komunikaciji i radu na uspostavljanju Koalicije kao priznate međunarodne organizacije. Zaključak Ovaj Memorandum o razumijevanju označava više od formalnog sporazuma; simbolizira obnovljenu posvećenost globalnom političkom frontu utemeljenom na demokratskim principima. Krećemo na ovo putovanje, posvećeni izgradnji budućnosti u kojoj romska zajednica stoji sa dostojanstvom, jednakošću i poštovanjem u globalnoj areni. Sekcija za potpisnike Mi, dole potpisane stranke, ovim se udružujemo kako bismo formirali Globalnu romsku koaliciju, potvrđujući našu kolektivnu posvećenost i posvećenost principima i ciljevima navedenim u ovom Memorandumu o razumijevanju. Svojim potpisima obavezujemo se da ćemo aktivno učestvovati i sarađivati ​​u unapređenju misije Koalicije, zagovarajući prava i težnje Roma širom svijeta.

SV

MED OM, den historiska berättelsen om det romska folket är fylld av fall av marginalisering, underrepresentation och förbisedda bidrag inom det globala samfundet, vilket kräver ett samlat svar för att förstärka deras röster och skydda deras rättigheter; MED OM, som erkänner det akuta behovet av ett sammanhållet och representativt organ som förkroppsligar romernas kollektiva strävanden och behov, föreslås bildandet av Global Romani Coalition (nedan kallad "koalitionen") som en enande enhet för att förespråka och främja romernas intressen på internationell nivå; MED OM, strävar koalitionen efter att etablera ett nytt paradigm inom romskt förespråkande, fokuserat på att lyfta romernas roll i globala dialoger, påverka politik som direkt påverkar deras samhällen, och främja en berättelse som korrekt återspeglar deras rika kulturarv och bidrag; MED OM, World Roma Federation (WRF), med sin etablerade närvaro och rådgivande status vid FN, och Democratic Transition-teamet, erkänner båda betydelsen av att anpassa koalitionen till principerna från 1971 års romska världskongress, vilket förenar oss för en global politisk front baserad på demokratiska principer; MED OM, koalitionen, WRF och Democratic Transition-teamet erkänner gemensamt vikten av att arbeta tillsammans för att effektivt ta itu med de utmaningar som romerna står inför, genom att utnyttja deras kombinerade erfarenheter och nätverk för att öka koalitionens inverkan och räckvidd; MED OM, tjänar detta samförståndsavtal som ett grundläggande dokument, som beskriver den delade visionen, målen och principerna som kommer att styra koalitionens aktiviteter, styrning och samarbetsinsatser med WRF, det demokratiska övergångsteamet och andra intressenter; SÅ DÄRFÖR, vi, undertecknade partier, i en anda av enhet och gemensam beslutsamhet, förklarar härmed vårt kollektiva åtagande att driva den globala romska koalitionen framåt, hedra vårt rika arv och omfamna vår framtid med beslutsamhet och målmedvetenhet. Vi står tillsammans i detta avgörande ögonblick och bekräftar vårt engagemang för de principer som fastställdes av 1971 års romska världskongress och vår orubbliga beslutsamhet att kämpa för det romska folkets rättigheter, ambitioner och värdighet över hela världen. Vi erkänner att denna resa inte bara kräver en djup förståelse för våra tidigare kamper utan också en framåtblickande vision som omfattar innovation, samarbete och inkludering. Enade i vårt uppdrag lovar vi att arbeta outtröttligt för att se till att romernas röster inte bara hörs utan är inflytelserika när det gäller att forma policyer och beslut som påverkar våra samhällen. Detta samförståndsavtal markerar mer än ett formellt avtal; den symboliserar ett förnyat engagemang för en global politisk front grundad i demokratiska principer, en front som överskrider geografiska gränser och förenar oss i vårt gemensamma mål om bemyndigande och representation. Genom att underteckna denna deklaration bekräftar vi vår kollektiva vilja att främja den globala romska koalitionen, genom att utnyttja styrkan i vår enhet, visdomen i våra erfarenheter och kraften i vår kollektiva röst. Tillsammans ger vi oss ut på denna resa, engagerade i att bygga en framtid där det romska samhället står med värdighet, jämlikhet och respekt på den globala arenan. Definitioner "Coalition": The Global Romani Coalition, ett kollektivt organ som förespråkar det romska samhället över hela världen. "WRF": The World Roma Federation, internationellt erkänd genom sin AISBL-registrering och belgiska kungliga dekret. "Internationell organisation": En enhet bildad genom fördrag eller formella överenskommelser mellan stater, erkända enligt internationell rätt, med breda, transnationella mål. "NGO": En icke-statlig organisation som verkar oberoende av myndighetskontroll och som vanligtvis tar upp specifika lokala eller regionala frågor. Avtal mellan medlemmar Medlemmar av koalitionen åtar sig att upprätthålla principerna, målen och uppdraget för samförståndsavtalet och koalitionen; samarbeta med WRF och andra intressenter för romers rättigheter och representation; aktivt delta i koalitionens aktiviteter, beslutsprocesser och påverkansarbete; och följa standarder för transparens, ansvarsskyldighet och demokratisk styrning i koalitionens aktiviteter. Samarbetets omfattning Gemensamt påverkansarbete och policyutveckling Resursdelning och kapacitetsuppbyggnad Kulturellt bevarande och främjande Samordnad reaktion på kriser Regelbundna möten och konferenser Inklusivitet och mångfald Engagemang för samarbete Varje deltagande organisation förbinder sig att aktivt engagera sig i koalitionens aktiviteter, dela relevant information och stödja koalitionens mål. Roll och mandat för World Roma Federation (WRF) De roll och mandat för World Roma Federation (WRF) är attrepresentera Global Romani Coalition i internationella forum. Vi erkänner och stöder WRF:s ansvar för att förhandla och förespråka koalitionens uppdrag och mål på internationell nivå. Detta avtal betecknar vårt förenade åtagande att samarbeta, kommunicera effektivt och arbeta för att etablera koalitionen som en erkänd internationell organisation. Slutsats Detta samförståndsavtal markerar mer än ett formellt avtal; den symboliserar ett förnyat engagemang för en global politisk front grundad i demokratiska principer. Vi ger oss ut på denna resa, engagerade i att bygga en framtid där det romska samhället står med värdighet, jämlikhet och respekt på den globala arenan. Undertecknande sektion Vi, undertecknade parter, går härmed samman för att bilda Global Romani Coalition, och bekräftar vårt kollektiva engagemang och hängivenhet till principerna och målen som beskrivs i detta samförståndsavtal. Genom våra underskrifter lovar vi att aktivt delta och samarbeta för att främja koalitionens uppdrag, för att kämpa för romernas rättigheter och ambitioner över hela världen.

DE

WOHINGEGEN Die historische Erzählung der Roma ist voller Fälle von Marginalisierung, Unterrepräsentation und übersehenen Beiträgen innerhalb der Weltgemeinschaft, die eine konzertierte Reaktion erfordern, um ihre Stimmen zu stärken und ihre Rechte zu schützen; WOHINGEGEN In Anerkennung der dringenden Notwendigkeit eines kohärenten und repräsentativen Gremiums, das die kollektiven Bestrebungen und Bedürfnisse des Roma-Volkes verkörpert, wird die Bildung der Global Roma Coalition (im Folgenden als „die Koalition“ bezeichnet) als vereinende Einheit vorgeschlagen, die sich für und einsetzt die Interessen der Roma auf internationaler Ebene vertreten; WOHINGEGEN Ziel der Koalition ist es, ein neues Paradigma in der Interessenvertretung der Roma zu etablieren, das sich darauf konzentriert, die Rolle der Roma in globalen Dialogen zu stärken, politische Maßnahmen zu beeinflussen, die sich direkt auf ihre Gemeinschaften auswirken, und eine Erzählung zu fördern, die ihr reiches kulturelles Erbe und ihre Beiträge genau widerspiegelt. WOHINGEGEN, die Welt-Roma-Föderation (WRF) mit ihrer etablierten Präsenz und ihrem Beraterstatus bei den Vereinten Nationen und das Demokratische Übergangszeit erkennen beide die Bedeutung der Ausrichtung der Koalition an den Grundsätzen des Welt-Roma-Kongresses von 1971 an und vereinen uns für eine globale politische Front basierend auf demokratischen Prinzipien; WOHINGEGEN, die Koalition, das WRF und das Team des Demokratischen Übergangs erkennen gemeinsam die Bedeutung der Zusammenarbeit an, um die Herausforderungen, mit denen die Roma-Gemeinschaft konfrontiert ist, wirksam anzugehen und ihre gemeinsamen Erfahrungen und Netzwerke zu nutzen, um die Wirkung und Reichweite der Koalition zu erhöhen; WOHINGEGEN Dieses Memorandum of Understanding dient als grundlegendes Dokument und beschreibt die gemeinsame Vision, Ziele und Prinzipien, die die Aktivitäten, die Governance und die Zusammenarbeit der Koalition mit dem WRF, dem Democratic Transition-Team und anderen Interessengruppen leiten werden. JETZT, DAHER, wir, die unterzeichnenden Parteien, erklären hiermit im Geiste der Einheit und der gemeinsamen Entschlossenheit unsere gemeinsame Verpflichtung, die Globale Roma-Koalition voranzutreiben, unser reiches Erbe zu würdigen und unsere Zukunft entschlossen und zielstrebig anzugehen. Wir stehen in diesem entscheidenden Moment zusammen und bekräftigen unser Engagement für die Grundsätze des Welt-Roma-Kongresses von 1971 und unsere unerschütterliche Entschlossenheit, uns für die Rechte, Hoffnungen und die Würde der Roma auf der ganzen Welt einzusetzen. Wir sind uns bewusst, dass diese Reise nicht nur ein tiefes Verständnis unserer vergangenen Kämpfe erfordert, sondern auch eine zukunftsweisende Vision, die Innovation, Zusammenarbeit und Inklusivität umfasst. Gemeinsam mit unserer Mission verpflichten wir uns, unermüdlich daran zu arbeiten, sicherzustellen, dass die Stimmen der Roma nicht nur gehört werden, sondern Einfluss auf die Gestaltung von Richtlinien und Entscheidungen haben, die sich auf unsere Gemeinschaften auswirken. Dieses Memorandum of Understanding stellt mehr als eine formelle Vereinbarung dar; Es symbolisiert ein erneuertes Engagement für eine globale politische Front, die auf demokratischen Prinzipien basiert, eine Front, die geografische Grenzen überschreitet und uns in unserem gemeinsamen Ziel der Ermächtigung und Repräsentation vereint. Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung bekräftigen wir unseren gemeinsamen Willen, die Globale Roma-Koalition voranzutreiben und dabei die Stärke unserer Einheit, die Weisheit unserer Erfahrungen und die Kraft unserer kollektiven Stimme zu nutzen. Gemeinsam begeben wir uns auf diese Reise und setzen uns für den Aufbau einer Zukunft ein, in der die Roma-Gemeinschaft mit Würde, Gleichheit und Respekt auf der globalen Bühne steht. Definitionen „Koalition“: Die Global Romani Coalition, eine kollektive Organisation, die sich weltweit für die Roma-Gemeinschaft einsetzt. „WRF“: Die World Roma Federation, international anerkannt durch ihre Königlichen Erlass. „Internationale Organisation“: Eine durch Verträge oder formelle Vereinbarungen zwischen Staaten gebildete, nach internationalem Recht anerkannte Einheit mit weitreichenden, transnationalen Zielen. „NGO“: Eine Nichtregierungsorganisation, die unabhängig von staatlicher Kontrolle agiert und sich in der Regel mit spezifischen lokalen oder regionalen Themen befasst. Zustimmung der Mitglieder Mitglieder der Koalition verpflichten sich, die Grundsätze, Ziele und Mission des MoU und der Koalition einzuhalten; mit dem WRF und anderen Interessengruppen für die Rechte und Vertretung der Roma zusammenarbeiten; Nehmen Sie aktiv an den Aktivitäten, Entscheidungsprozessen und der Interessenvertretung der Koalition teil. und halten Sie sich bei den Aktivitäten der Koalition an Standards der Transparenz, Rechenschaftspflicht und demokratischen Regierungsführung. Umfang der Zusammenarbeit Gemeinsame Interessenvertretung und Politikentwicklung Ressourcenteilung und Kapazitätsaufbau Kulturerhaltung und -förderung Koordinierte Reaktion auf Krisen Regelmäßige Treffen und Konferenzen Inklusivität und Vielfalt Verpflichtung zur Zusammenarbeit Jede teilnehmende Organisation verpflichtet sich, sich aktiv an den Aktivitäten der Koalition zu beteiligen, relevante Informationen weiterzugeben und die Ziele der Koalition zu unterstützen. Rolle und Auftrag der World Roma Federation (WRF) Der Die Aufgabe und das Mandat der Welt-Roma-Föderation (WRF) besteht darin vertreten die Global Roma Coalition in internationalen Foren. Wir anerkennen und unterstützen die Verantwortung des WRF bei der Verhandlung und dem Eintreten für die Mission und Ziele der Koalition auf internationaler Ebene. Diese Vereinbarung stellt unsere gemeinsame Verpflichtung dar, zusammenzuarbeiten, effektiv zu kommunizieren und darauf hinzuarbeiten, die Koalition als anerkannte internationale Organisation zu etablieren. Abschluss Dieses Memorandum of Understanding stellt mehr als eine formelle Vereinbarung dar; es symbolisiert ein erneuertes Engagement für eine globale politische Front, die auf demokratischen Prinzipien beruht. Wir begeben uns auf diese Reise mit dem Ziel, eine Zukunft aufzubauen, in der die Roma-Gemeinschaft mit Würde, Gleichheit und Respekt auf der globalen Bühne steht. Unterzeichner Bereich Wir, die unterzeichnenden Parteien, schließen uns hiermit zur Global Roma Coalition zusammen und bekräftigen unser gemeinsames Engagement und Engagement für die in diesem Memorandum of Understanding dargelegten Grundsätze und Ziele. Durch unsere Unterschriften verpflichten wir uns, aktiv an der Mission der Koalition mitzuwirken und uns aktiv für die Rechte und Wünsche der Roma auf der ganzen Welt einzusetzen.

CZ

ZATÍMCO Historický příběh Romů je plný případů marginalizace, nedostatečného zastoupení a přehlížených příspěvků v rámci globálního společenství, což vyžaduje společnou reakci, která posílí jejich hlasy a ochrání jejich práva; ZATÍMCO uvědomujíc si naléhavou potřebu soudržného a reprezentativního orgánu, který ztělesňuje kolektivní aspirace a potřeby Romů, navrhuje se vytvoření Globální romské koalice (dále jen „koalice“) jako sjednocujícího subjektu, který se bude zasazovat o a prosazovat zájmy Romů v mezinárodním měřítku; ZATÍMCO Koalice se snaží vytvořit nové paradigma v romské advokacii, zaměřené na povýšení role Romů v globálních dialozích, ovlivňování politik, které přímo ovlivňují jejich komunity, a prosazování příběhu, který přesně odráží jejich bohaté kulturní dědictví a přínos; ZATÍMCO, Světová romská federace (WRF), se svou zavedenou přítomností a poradním statusem v OSN, a Democratic Transition team, oba uznávají význam sladění koalice s principy Světového romského kongresu z roku 1971, který nás sjednotil pro globální politická fronta založená na demokratických principech; ZATÍMCO, Koalice, WRF a tým Democratic Transition společně uznávají důležitost spolupráce v tandemu při efektivním řešení výzev, jimž čelí romská komunita, s využitím svých kombinovaných zkušeností a sítí ke zvýšení dopadu a dosahu Koalice; ZATÍMCO, toto Memorandum of Understanding slouží jako základní dokument, který nastiňuje sdílenou vizi, cíle a principy, kterými se budou řídit aktivity koalice, její řízení a spolupráce s WRF, týmem Democratic Transition a dalšími zúčastněnými stranami; TEĎ, TEDY, my, níže podepsané strany, v duchu jednoty a sdíleného odhodlání tímto prohlašujeme svůj společný závazek pohánět Globální romskou koalici vpřed, ctít naše bohaté dědictví a přijímat naši budoucnost s odhodláním a cílevědomostí. V tomto klíčovém okamžiku stojíme při sobě a potvrzujeme naši oddanost zásadám stanoveným Světovým romským kongresem v roce 1971 a naše neochvějné odhodlání prosazovat práva, aspirace a důstojnost Romů na celém světě. Uznáváme, že tato cesta vyžaduje nejen hluboké pochopení našich minulých zápasů, ale také výhledovou vizi, která zahrnuje inovace, spolupráci a inkluzivitu. Sjednoceni v našem poslání se zavazujeme neúnavně pracovat na tom, abychom zajistili, že hlasy Romů nebudou jen slyšet, ale budou mít vliv na utváření politik a rozhodnutí, která ovlivňují naše komunity. Toto memorandum o porozumění znamená více než jen formální dohodu; symbolizuje obnovený závazek ke globální politické frontě založené na demokratických principech, frontě, která přesahuje geografické hranice a spojuje nás v našem společném cíli posílení postavení a reprezentace. Podpisem této deklarace potvrzujeme naši kolektivní vůli prosazovat Globální romskou koalici, využívat sílu naší jednoty, moudrost našich zkušeností a sílu našeho kolektivního hlasu. Společně se vydáváme na tuto cestu, odhodláni budovat budoucnost, kde romská komunita stojí důstojně, rovnoprávně a s respektem na globální scéně. Definice „Koalice“: Globální romská koalice, kolektivní orgán obhajující romskou komunitu po celém světě. „WRF“: Světová romská federace, mezinárodně uznávaná prostřednictvím své královského výnosu. „Mezinárodní organizace“: Subjekt vytvořený smlouvami nebo formálními dohodami mezi státy, uznanými mezinárodním právem, s širokými nadnárodními cíli. „NGO“: Nevládní organizace fungující nezávisle na vládní kontrole, obvykle se zabývá konkrétními místními nebo regionálními problémy. Dohoda členů Členové Koalice se zavazují dodržovat zásady, cíle a poslání Memoranda o porozumění a Koalice; spolupracovat s WRF a dalšími zúčastněnými stranami v oblasti práv a zastoupení Romů; aktivně se podílet na činnosti koalice, rozhodovacích procesech a advokacii; a dodržovat standardy transparentnosti, odpovědnosti a demokratického vládnutí v koaličních aktivitách. Rozsah spolupráce Společná advokacie a rozvoj politiky Sdílení zdrojů a budování kapacit Ochrana a propagace kultury Koordinovaná reakce na krize Pravidelná setkání a konference Inkluzivita a rozmanitost Závazek ke spolupráci Každá zúčastněná organizace se zavazuje aktivně se zapojit do aktivit koalice, sdílet relevantní informace a podporovat cíle koalice. Role a mandát Světové romské federace (WRF) The role a mandát Světové romské federace (WRF) jezastupovat globální romské koalice na mezinárodních fórech. Uznáváme a podporujeme odpovědnost WRF při vyjednávání a prosazování poslání a cílů koalice na mezinárodní úrovni. Tato dohoda vyjadřuje náš společný závazek spolupracovat, efektivně komunikovat a pracovat na vytvoření koalice jako uznávané mezinárodní organizace. Závěr Toto memorandum o porozumění znamená více než jen formální dohodu; symbolizuje obnovený závazek vůči globální politické frontě založené na demokratických principech. Vydáváme se na tuto cestu, odhodláni budovat budoucnost, kde romská komunita stojí důstojně, rovnoprávně a s respektem na globální scéně. Sekce signatářů My, níže podepsané strany, se tímto spojujeme, abychom vytvořili Globální romskou koalici, potvrzující náš společný závazek a oddanost zásadám a cílům uvedeným v tomto Memorandu o porozumění. Prostřednictvím našich podpisů se zavazujeme aktivně se podílet a spolupracovat na prosazování poslání koalice, prosazování práv a aspirací Romů na celém světě.

RO

ÎNTRUC T, narațiunea istorică a romilor este plină de cazuri de marginalizare, subreprezentare și contribuții neglijate în cadrul comunității globale, necesitând un răspuns concertat pentru a le amplifica vocea și a le proteja drepturile; ÎNTRUC T, recunoscând nevoia urgentă a unui organism coeziv și reprezentativ care să întruchipeze aspirațiile și nevoile colective ale poporului rom, se propune formarea Coaliției Globale pentru Romi (denumită în continuare „Coaliția”) ca entitate unificatoare pentru a pleda și promovarea intereselor romilor la scară internațională; ÎNTRUC T, Coaliția încearcă să stabilească o nouă paradigmă în advocacy romilor, axată pe ridicarea rolului romilor în dialogurile globale, influențarea politicilor care le afectează în mod direct comunitățile și promovarea unei narațiuni care să reflecte cu exactitate bogata moștenire și contribuțiile lor culturale; ÎNTRUC T, Federația Mondială a Romilor (WRF), cu prezența sa stabilită și statutul consultativ la Organizația Națiunilor Unite, și echipa Tranziție Democratică, recunosc ambele importanța alinierii Coaliției la principiile Congresului Mondial al Romilor din 1971, unindu-ne pentru o dezvoltare globală. front politic bazat pe principii democratice; ÎNTRUC T, Coaliția, WRF și echipa de Tranziție Democratică recunosc împreună importanța lucrului în tandem pentru a aborda în mod eficient provocările cu care se confruntă comunitatea de romi, valorificând experiența și rețelele lor combinate pentru a spori impactul și acoperirea Coaliției; ÎNTRUC T, acest memorandum de înțelegere servește ca document de bază, subliniind viziunea comună, obiectivele și principiile care vor ghida activitățile, guvernarea și eforturile de colaborare ale Coaliției cu WRF, echipa de tranziție democratică și alte părți interesate; ACUM, PRIN URMARE, noi, părțile subsemnate, într-un spirit de unitate și hotărâre împărtășită, ne declarăm prin prezenta angajamentul colectiv de a propulsa Coaliția Globală Romi înainte, onorându-ne moștenirea bogată și îmbrățișând viitorul nostru cu hotărâre și scop. Suntem împreună în acest moment crucial, afirmând dedicarea noastră față de principiile stabilite de Congresul Mondial al Romilor din 1971 și hotărârea noastră neclintită de a susține drepturile, aspirațiile și demnitatea poporului rom de pe tot globul. Recunoaștem că această călătorie necesită nu numai o înțelegere profundă a luptelor noastre din trecut, ci și o viziune de perspectivă care îmbrățișează inovația, colaborarea și incluziunea. Uniți în misiunea noastră, ne angajăm să lucrăm neobosit pentru a ne asigura că vocile romilor nu sunt doar auzite, ci sunt influențe în modelarea politicilor și deciziilor care ne afectează comunitățile. Acest Memorandum de Înțelegere marchează mai mult decât un acord formal; simbolizeaza un angajament reînnoit față de un front politic global bazat pe principii democratice, un front care transcende granițele geografice și ne unește în scopul nostru comun de împuternicire și reprezentare. Prin semnarea acestei declarații, ne afirmăm voința colectivă de a promova Coaliția globală a romilor, valorificând puterea unității noastre, înțelepciunea experiențelor noastre și puterea vocii noastre colective. Împreună, pornim în această călătorie, angajați să construim un viitor în care comunitatea de romi să stea cu demnitate, egalitate și respect pe arena globală. Definiții „Coaliția”: Global Romani Coalition, un organism colectiv care pledează pentru comunitatea romă din întreaga lume. „WRF”: Federația Mondială a Romilor, recunoscută la nivel internațional prin înregistrarea și prin Decretul Regal. „Organizație internațională”: O entitate formată din tratate sau acorduri formale între state, recunoscute de dreptul internațional, cu scopuri largi, transnaționale. „ONG”: O organizație neguvernamentală care funcționează independent de controlul guvernamental, care abordează de obicei probleme locale sau regionale specifice. Acordul Membrilor Membrii Coaliției se angajează să susțină principiile, obiectivele și misiunea Memorandumului de înțelegere și a Coaliției; să colaboreze cu WRF și cu alte părți interesate pentru drepturile și reprezentarea romilor; să participe activ la activitățile, procesele de luare a deciziilor și advocacy ale Coaliției; și să adere la standardele de transparență, responsabilitate și guvernare democratică în activitățile Coaliției. Domeniul de colaborare Advocacy și dezvoltare comună de politici Partajarea resurselor și consolidarea capacităților Conservarea și promovarea culturală Răspuns coordonat la crize Întâlniri și conferințe regulate Incluziune și diversitate Angajamentul de colaborare Fiecare organizație participantă se angajează să se implice activ în activitățile coaliției, să împărtășească informații relevante și să sprijine obiectivele coaliției. Rolul și mandatul Federației Mondiale a Romilor (WRF) The rolul și mandatul Federației Mondiale a Romilor (WRF) este de areprezinta Global Romani Coalition în forurile internaționale. Recunoaștem și sprijinim responsabilitatea WRF în negocierea și promovarea misiunii și obiectivelor Coaliției la nivel internațional. Acest acord semnifică angajamentul nostru unit de a colabora, de a comunica eficient și de a lucra pentru stabilirea Coaliției ca organizație internațională recunoscută. Concluzie Acest Memorandum de Înțelegere marchează mai mult decât un acord formal; simbolizeaza un angajament reînnoit față de un front politic global bazat pe principii democratice. Ne angajăm în această călătorie, angajați să construim un viitor în care comunitatea de romi să stea cu demnitate, egalitate și respect pe arena globală. Secţia semnatară Noi, părțile subsemnate, ne unim prin prezenta pentru a forma Coaliția Globală pentru Romi, afirmând angajamentul nostru colectiv și dedicarea față de principiile și obiectivele prezentate în acest Memorandum de Înțelegere. Prin semnăturile noastre, ne angajăm să participăm activ și să colaborăm la promovarea misiunii Coaliției, susținând drepturile și aspirațiile romilor de pe tot globul.

BG

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, историческият разказ за ромите е пълен със случаи на маргинализация, недостатъчно представителство и пренебрегван принос в рамките на глобалната общност, което налага съгласуван отговор за усилване на техните гласове и защита на техните права; КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, признавайки спешната нужда от сплотен и представителен орган, който въплъщава колективните стремежи и нужди на ромския народ, се предлага формирането на Глобалната ромска коалиция (наричана по-нататък „коалицията“) като обединяващ субект, който да се застъпва за и насърчаване на интересите на ромите в международен мащаб; КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, Коалицията се стреми да установи нова парадигма в застъпничеството на ромите, фокусирана върху издигането на ролята на ромите в глобалните диалози, оказване на влияние върху политики, които пряко засягат техните общности, и насърчаване на разказ, който точно отразява тяхното богато културно наследство и принос; КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, Световната ромска федерация (WRF), с нейното установено присъствие и консултативен статут в Обединените нации, и екипът за демократичен преход, и двамата признават значението на привеждането на Коалицията в съответствие с принципите на Световния ромски конгрес от 1971 г., обединявайки ни за глобален политически фронт, основан на демократични принципи; КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, Коалицията, WRF и екипът на Демократичния преход съвместно признават важността на работата в тандем за ефективно справяне с предизвикателствата, пред които е изправена ромската общност, като използват своя комбиниран опит и мрежи за подобряване на въздействието и обхвата на Коалицията; КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, този Меморандум за разбирателство служи като основополагащ документ, очертаващ споделената визия, цели и принципи, които ще ръководят дейностите, управлението и съвместните усилия на Коалицията с WRF, екипа за демократичен преход и други заинтересовани страни; ЕТО ЗАЩО СЕГА, ние, долуподписаните страни, в дух на единство и споделена решимост, с настоящото декларираме нашия колективен ангажимент да тласнем Глобалната ромска коалиция напред, почитайки нашето богато наследство и прегръщайки нашето бъдеще с решителност и целеустременост. Ние сме заедно в този ключов момент, потвърждавайки нашата отдаденост на принципите, установени от Световния ромски конгрес от 1971 г., и нашата непоколебима решимост да защитаваме правата, стремежите и достойнството на ромите по целия свят. Ние признаваме, че това пътуване изисква не само дълбоко разбиране на нашите минали борби, но и визия, насочена към бъдещето, която обхваща иновациите, сътрудничеството и приобщаването. Обединени в нашата мисия, ние обещаваме да работим неуморно, за да гарантираме, че гласовете на ромите не просто се чуват, но и влияят при оформянето на политики и решения, които засягат нашите общности. Този меморандум за разбирателство бележи повече от официално споразумение; той символизира подновен ангажимент към глобален политически фронт, основан на демократични принципи, фронт, който надхвърля географските граници и ни обединява в нашата обща цел за овластяване и представителство. С подписването на тази декларация ние потвърждаваме нашата колективна воля за напредък на Глобалната ромска коалиция, впрягайки силата на нашето единство, мъдростта на нашия опит и силата на нашия колективен глас. Заедно се впускаме в това пътуване, ангажирани с изграждането на бъдеще, в което ромската общност стои с достойнство, равенство и уважение на световната сцена. Дефиниции „Коалиция“: Глобалната ромска коалиция, колективен орган, който се застъпва за ромската общност по целия свят. „WRF“: Световната ромска федерация, „Международна организация“: образувание, образувано чрез договори или официални споразумения между държави, признати съгласно международното право, с широки транснационални цели. „НПО“: Неправителствена организация, действаща независимо от правителствения контрол, обикновено насочена към конкретни местни или регионални проблеми. Споразумение на членовете Членовете на Коалицията се ангажират да спазват принципите, целите и мисията на Меморандума за разбирателство и Коалицията; сътрудничество с WRF и други заинтересовани страни за правата и представителството на ромите; участва активно в дейностите на Коалицията, процесите на вземане на решения и застъпничество; и се придържат към стандартите за прозрачност, отчетност и демократично управление в дейностите на Коалицията. Обхват на сътрудничество Съвместно застъпничество и разработване на политики Споделяне на ресурси и изграждане на капацитет Опазване и насърчаване на културата Координиран отговор на кризи Редовни срещи и конференции Приобщаване и разнообразие Ангажимент за сътрудничество Всяка участваща организация се ангажира да участва активно в дейностите на коалицията, да споделя подходяща информация и да подкрепя целите на коалицията. Роля и мандат на Световната ромска федерация (WRF) The Ролята и мандатът на Световната ромска федерация (WRF) е дапредставлявам Глобалната ромска коалиция на международни форуми. Ние признаваме и подкрепяме отговорността на WRF при преговорите и застъпничеството за мисията и целите на Коалицията на международно ниво. Това споразумение означава нашия обединен ангажимент да си сътрудничим, да комуникираме ефективно и да работим за установяването на Коалицията като призната международна организация. Заключение Този меморандум за разбирателство бележи повече от официално споразумение; той символизира подновен ангажимент към глобален политически фронт, основан на демократични принципи. Ние се впускаме в това пътуване, ангажирани с изграждането на бъдеще, в което ромската общност стои с достойнство, равенство и уважение на световната сцена. Подписващ раздел Ние, долуподписаните страни, с настоящото се обединяваме, за да сформираме Глобалната ромска коалиция, потвърждавайки нашия колективен ангажимент и отдаденост към принципите и целите, изложени в този Меморандум за разбирателство. Чрез нашите подписи ние се ангажираме да участваме активно и да си сътрудничим за постигане на мисията на Коалицията, защитавайки правата и стремежите на ромите по целия свят.

SIGN MOU

Thank you for signing up to join the coalition!

bottom of page