top of page

ROM-ESCO

Aby se vypořádala s různými překážkami, Světová romská federace navrhla všezahrnující strategii, která zahrnuje zapojení a spolupráci mnoha zúčastněných stran. Řešením jedinečných potřeb a cílů romské komunity pomocí přizpůsobených iniciativ a politik lze dosáhnout významného pokroku v podpoře zvýšeného sociálního začlenění jedné z nejvíce marginalizovaných skupin v Evropě.

Program Romského ekonomického, sociálního a komunitního dosahu (ROM-ESCO) představuje průkopnické úsilí vypořádat se s všudypřítomnou diskriminací a marginalizací, se kterou se setkává romská populace v celé Evropské unii. Prostřednictvím strategických aliancí mezi Světovou romskou federací a vládami v rámci EU si tento program klade za cíl využít úspěšný model ROM-ESCO pro posílení a asimilaci romských komunit při zachování jejich jedinečné kulturní identity.

ROM-ESCO si uvědomuje historické a pokračující boje romské komunity v Evropě a představuje komplexní plán pro dosažení dlouhodobé sociální spravedlnosti. Jako platforma pro spolupráci sdružuje ROM-ESCO vládní orgány, nevládní organizace a představitele romské komunity se společným cílem: vybudovat inkluzivní budoucnost, která zachovává kulturní dědictví a zároveň podporuje integraci.

 

Pro řešení různých aspektů života v tomto rámci se ROM-ESCO soustředí na čtyři hlavní oblasti: ekonomickou soběstačnost, vzdělávací příležitosti, přístup ke zdravotní péči a rozvoj komunity. Tento všezahrnující přístup bude přímo řešit problémy nerovnosti prostřednictvím robustních podpůrných systémů, které podporují nezávislost ve všech aspektech individuálního a komunitního života. Cílem těchto snah není pouze okamžitý dopad, ale také vytvoření základu pro pokračující růst.

Program ROM-ESCO usiluje o kultivaci inkluzivnější společnosti prosazováním rovných příležitostí pro marginalizované romské obyvatelstvo v celé Evropské unii. Aktivním zapojením zúčastněných stran na místní, národní a mezinárodní úrovni spolu s místními iniciativami v dotčených komunitách nabízí tento transformační podnik plán pro vytvoření trvalé sociálně-ekonomické transformace. S vaší podporou můžeme tuto ambiciózní vizi přeměnit ve skutečnost a pracovat na spravedlivější existenci pro všechny ve společnosti.

bottom of page