top of page
1670953229034.jpeg

AKČNÍ PLÁN SDG

Světová romská federace hraje klíčovou roli při zavádění cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v romských komunitách po celém světě, se zvláštním zaměřením na SDG 16: Mír, spravedlnost a silné instituce a SDG 17: Partnerství pro cíle. Využitím těchto dvou cílů se Federace snaží vytvořit udržitelné změny a posílit postavení romských komunit. SDG 16 zdůrazňuje důležitost podpory inkluzivní společnosti, zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny a budování efektivních a odpovědných institucí na všech úrovních. Světová romská federace usiluje o dosažení tohoto cíle obhajobou práv Romů, bojem proti diskriminaci a sociálnímu vyloučení a podporou rovných příležitostí. Kromě toho SDG 17 zdůrazňuje význam partnerství a spolupráce pro dosažení SDGs. Federace aktivně spolupracuje s vládami, organizacemi občanské společnosti a dalšími zainteresovanými stranami, aby podporovala partnerství, která mohou vést k pozitivní změně v romských komunitách. Využitím zaměření SDG 16 na spravedlnost a silné instituce a důrazu SDG 17 na partnerství se Světová romská federace snaží efektivně realizovat ostatní cíle a vytvořit pro romské komunity celosvětově spravedlivější a prosperující budoucnost.

9.png
Obrázek Kenny Eliason

Romský mentorský program

Jako součást našeho programu „ROM-ESCO“ byl tento mentorský program založen na přesvědčení, že všichni Romové si zaslouží být slyšet a mít přístup k podpoře, kdykoli ji potřebují. Věříme, že rozvoj silné podpůrné sítě pomůže snížit marginalizaci a diskriminaci chudobou postižených komunit a osad v silně romsky osídlených zemích. 

Obrázek od tvůrců kampaní

Socioekonomická integrace

V rámci naší iniciativy „ROM-ESCO“ jsme vyvinuli program sociálně-ekonomické integrace, jehož cílem je navázat spolupráci s mnoha zúčastněnými stranami a vytvořit partnerství veřejného a soukromého sektoru s členskými státy, zejména s těmi, které mají významnou romskou populaci. Tento program je v souladu s příslušnými cíli udržitelného rozvoje (SDGs), aby zajistil růst podporující začlenění a sociální soudržnost.

Solar-Panel-hut-3 (1).jpg

Projekt Smart Village

Primárním cílem tohoto programu je zajistit ekonomickou, environmentální a strukturální integritu. Odpovědnost je sdílenou odpovědností mezi vládami i komunitami. Romská komunita čelí významným výzvám, včetně omezených příležitostí a přístupu k současným aplikacím pro snižování emisí uhlíku a podporu udržitelného života. Ve srovnání s jinými etnickými a menšinovými skupinami v regionu Romům brání zastaralá místní a zemědělská politika EU. Tento program si klade za cíl řešit tyto problémy jak ze sociálně-ekonomického hlediska, tak z hlediska udržitelnosti.

bottom of page